Vzdělávací program Začít spolu


Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).
Využívá projektového učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).
Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.
Program má propracovaný systém modulů vzdělávání. Tyto moduly tvoří ucelený komplex, který umožňuje pracovat podle nejnovějších světových poznatků i výsledků výzkumů v oblasti psychologie a pedagogiky. Cílem a posláním Step by Step ČR, o.s je seznámit pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu, podpořit jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu a týmovou spolupráci a aktivní spolupráci s rodiči dětí.
Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT, a po ukončení kurzu obdrží účastníci certifikát; č.akreditace: 7726/2008-25-185.
Kvalita tohoto programu je definována Mezinárodními ISSA standardy kvality pedagogické práce .
Tyto Standardy splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě. V podstatě popisují klíčové kompetence učitele.
SbS ČR, o.s. je držitelem licence a práv na šíření a rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu v České republice a vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce v ČR od mezinárodní asociace Step by Step ISSA International Step by Step Association (dále jen ISSA), které je členem. Více informací o ISSA je k dispozici www.issa.nl.
V současné době pracuje v programu přes 700 učitelů z nejrůznějších typů škol.